Image

Organised by Instrumentation Department

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY 2022 (I4Tech2022)

Vishwakarma Institute of Technology, Pune

IEEE Conference Number: #55392

(An Autonomous Institute affiliated to Savitribai Phule Pune University)


Conference Committee

Conference Chief Patrons

rajkumarji agarwal

Mr. Rajkumarji Agarwal

rajkumarji agarwal

Mr. Bharatji Agarwal

Conference Patrons

rajkumarji agarwal

Prof. Dr. Rajesh Jalnekar

Vivek Deshpande

Prof. Dr. Vivek Deshpande

Conference Chair

rajkumarji agarwal

Mr. Girish Khilari

rajkumarji agarwal

Prof. Dr. Shilpa Sondkar

Technical Program Committee

Sandeep Shinde

Prof. Dr. Sandeep Shinde

Sandeep Shinde

Prof. Dr. Vijay Gaikwad

Sandeep Shinde

Prof. Dr. Amar Buchade

Sandeep Shinde

Dr. Suresh Limkar

Organizing Committee

rajkumarji agarwal

Prof. Mandar Khurjekar

Manisha Mhetre

Dr. Archana Chaudhari

Publicity and Website Committee

rajkumarji agarwal

Mr. Abhijit Khurpe

Manisha Mhetre

Prof. Umesh Kodgule

rajkumarji agarwal

Mr. Swapnil Dharu

Manisha Mhetre

Mr. Shivam Kasat

Tutorial Committee

surekha deshmukh

Dr. Surekha Deshmukh

Manisha Mhetre

Dr. Manisha Mhetre

Publication Committee

karel strakx

Dr. Neha Sharma

karel strakx

Mr. Anil Kadu


Advisory Committee

 1. Dr. Aditya Abhyankar
 2. Dr. Nitin Karmalkar
 3. Dr. Parag Kulkarni
 4. Dr. Rajesh Ingle
 5. Dr G.S.Mani
 6. Dr. P Darshankar
 7. Dr. Deepak Garg
 8. Dr. Udayan Kanade
 9. Dr. Abhiram Ranade
 10. Mr. Shelkar Sahastrbuddhe
 11. Dr. Ramanuja Kashi
 12. Dr. Virendra Bhavsar
 13. Dr. Suresh Borkar
 14. Dr. Vladimir Poulkov
 15. Dr. J K Mandal
 16. Dr. Zhanpeng Jin
 17. Dr. M Khasawane
 18. Dr. Anil Tavildar
 19. Dr. Manasi Patwardhan
 20. Dr. P S V Nataraj
 21. Dr. Ragunath Shegaonkar

Local Organising Committee

 1. Prof. Mrs. Manisha Mhetre
 2. Prof.Mr. Jitendra Gaikwad
 3. Prof.Mr. Vijay Bhanuse
 4. Prof. Mr. Kapil Mundada
 5. Prof.Mr. Anil Kadu